Pris: 268,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000674
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1996
  • Kategorier:Historie, alle
  • Sideantall:380
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Arne Kommisrud

Stat - nasjon - imperium

Habsburgmonarkiet, Tsar-Russland og Sovjetunionen – et historisk-sosiologisk perspektiv

Forfatteren analyserer statsbyggingsprosessen og Nasjonalitetsspørsmålets rolle i tre imperier: Habsburgmonarkiet, Tsar-Russland og Sovjet-Unionen. Sentralt i fremstillingen står den problematiske overgangen fra stats- til nasjonsbygging – forholdet mellom statsmaktens autoritet over et territorium og befolkningens kulturelle integrasjon og identitet. Analysen relateres til Stein Rokkans utviklingsmodell.Boka har et dobbelt siktemål: dels å forklare det sovjetiske nasjonalitetsspørsmålet komparativt - stabiliseringen over en lang periode og det etterfølgende unike tempoet i sammenbruddet - og dernest å "av-sovjetologisere" det ved å bygge en bro mellom de konvensjonelle Russland- og Sovjet-studiene og tradisjonen fra den komparative historiske sosiologi.

Det avvises at det skal være noen uomgjengelig kobling mellom modernisering og nasjonalitetskonflikter. Et hovedresultat av analysen er forfatterens påvisning av at det ikke var de nasjonale motsetningene som sprengte Sovjetunionen, men systemets kollaps på grunn av perestrojka- og glasnost-politikken som utløste nasjonale spenninger. Den nasjonale identiteten sto da igjen som det eneste lederne kunne basere sin makt på.

Arne Kommisrud er statsviter og Øst-Europa-forsker.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Arne Kommisrud